20 compromisos amb la ciutadania de Palafrugell

L’objectiu bàsic i prioritari de tota acció política és treballar pel benestar de les persones, amb uns compromisos clars amb la ciutadania, uns compromisos que sigui possible assolir. El nostre és un equip pensat per Palafrugell, amb 4 anys d’experiència de govern i que en aquestes eleccions us demanem que ens renoveu la confiança i el compromís amb la ciutadania. Volem seguir consolidant Palafrugell com un municipi més humà i just socialment, més actiu econòmicament i més segur.

1.- Una gestió econòmica rigorosa i eficaç sense apujar impostos ni taxes per sobre de l’IPC i controlar l’endeutament de l’ajuntament. Mantindrem els criteris de capacitat econòmica i situacions familiars en el pagament d’impostos. Estem compromesos amb l’estabilitat política i institucional del nostre ajuntament. Els membres de la candidatura del PSC adquirim uns compromisos amb la ciutadania de Palafrugell, ho demostra el nostre programa electoral. En totes les qüestions supramunicipal els membres de la llista tindran llibertat d’acció política.

2.- Un compromís amb la dinamització del sector comercial i turístic. Mantindrem les subvencions a l’activitat econòmica. Dotarem de més recursos i revisarem el funcionament de l’IPEP, incrementarem l’aportació de l’ajuntament un 15% en 4 anys. Potenciarem les campanyes d’activitats lligades al sector cultural, esportiu, gastronòmic i paisatgístic. Elaborarem un Pla per dinamitzar la zona industrial i donarem suport al sector surer. Ens comprometem amb la continuïtat de Retecork. Creació de 600 places noves d’aparcaments : 130 a Llafranc, 140 a Calella, 100 a Tamariu, i 230 a Palafrugell. Revisió del contracte de zones blaves.

3.- Farem de la gestió de la cultura i l’educació elements claus en tota l’acció de govern, per fomentar la cohesió social, la convivència i l’activitat econòmica. Crearem el consell municipal de cultura i la taula per la gestió de la diversitat. Mantindrem el suport a les escoles i les polítiques de beques a les famílies.

4.- Farem una aposta decidida per les polítiques socials per garantir l’igualtat d’oportunitats. Augmentarem la borsa d’habitatge social i millorarem els plans d’ocupació municipal. Incrementarem un 18% en 4 anys els recursos destinats a les àrees dels serveis a les persones en el seu conjunt. Millorarem el funcionament del geriàtric.

5.- Crearem una regidoria específica d’habitatge, treball i ocupació. Aquesta ha de ser la nostra prioritat.

6.- Adquirirem un compromís amb la preservació del nostre paisatge i territori. Farem un pla de millora permanent de camins rurals. Recuperarem els camins de ronda.

7.- Mantindrem i millorarem el suport econòmic a totes les entitats socials, culturals, educatives, de veïns, esportives. Crearem un servei de suport a la gestió administrativa de les entitats.

8.- Ampliarem i millorarem les instal·lacions esportives. Farem un circuit per la pràctica del ciclisme, canviarem el terra del pavelló, millorarem i ampliarem el pavelló d’hoquei, millora pistes d’atletisme, nous vestidors i aparcament al Camp del Gregal.

9.- Remodelarem “Can Genís” com a Centre Cívic amb espais per joves i gent gran.

10.- Remodelarem els Ametllers, com a espais per joves i entitats, i un espai per a petits concerts.

11.- Seguirem invertint 4 milions d’euros anuals, en millores urbanes, edificis municipals, i espais públics.

12.- Executarem el projecte de millora del passeig de Llafranc i ordenarem la primera línia de mar de Calella i Tamariu.

13.- Adjudicarem els nous serveis de recollida d’escombraries i neteja viària, que ha de comportar una millora substancial de la neteja.

14.- Executarem el vial de circumval·lació entre Esclanyà i la zona industrial.

15.- Seguirem executant el pla de barris de La Sauleda i Carrer Ample, i farem un pla municipal específic per la resta de barris del municipi.

16.- Seguirem amb la simplificació administrativa de l’ajuntament i dotarem de més recursos l’oficina d’atenció al ciutadà.

17.- Millorarem i coordinarem les diferents àrees de l’ajuntament, implantant una estructura gerencial i auditories dels diferents serveis públic municipals.

18.- Aplicarem processos de participació ciutadana, en la confecció dels pressupostos municipals, i determinats projectes urbanístic. Farem una consulta popular sobre els usos de l’antic hospital.

19.- Mantindrem la figura del defensor del ciutadà, i revisarem el funcionament dels consells de gestió i participació del nuclis de Calella, Llafranc, Tamariu i LLofriu.

20.- Elaborarem un Pla de millora funcional de la Policia Local. Per tenir una policia de proximitat i amb més presència als barris

Serveis a les persones

Juli Fernandez PSC PalafrugellEn les últimes eleccions els ciutadans de Palafrugell ens van donar la confiança suficient per governar la nostra vila. Durant aquests quatre anys hem pres totes les decisions pensant en el que era millor pels habitants del municipi. En aquest sentit hem intentat no només mantenir, sinó potenciar els serveis a les persones.

Estem satisfets del rigor econòmic que hem mantingut, que ens ha permès no pujar impostos i reduir l’endeutament. Però el motiu principal d’aquesta gestió minuciosa de les arques públiques és destinar tots els recursos possibles als serveis per les persones. Tots els grups polítics que es presenten en aquestes eleccions asseguren que volen governar pels ciutadans i que és la seva prioritat i us demanen confiança. Nosaltres no ho prometem, ho demostrem. Durant aquest mandat hem intentat facilitar i millorar Palafrugell i la vida dels seus habitants. Entre d’altres coses hem simplificat l’administració municipal millorant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i hem fet una nova pàgina web que permet fer tràmits online. També hem constituït el Consell Econòmic i Social, hem nomenat el defensor del ciutadà, hem millorat els equipaments socials i esportius, hem construït les noves instal·lacions de l’àrea de serveis socials, hem millorat els equipaments culturals amb l’obertura del Museu del Suro, l’Escola de Música i de l’espai polivalent de la Biblioteca.

Som conscients que tot el que hem fet no és suficient, per això aquí us explico les idees i compromisos que prenem pels propers quatre anys.

Educació, Cultura, Patrimoni i Innovació

 • Volem que l’aposta per la cultura sigui l’element central de la política municipal. Palafrugell és CULTURA.
 • La cultura és el camí que ens ha de portar el desenvolupament econòmic, la generació d’ocupació de qualitat, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.
 • Prioritzarem els drets culturals, la democratització i les polítiques d’accés a la cultura.
 • Reordenarem el mapa d’equipaments culturals segons les necessitats del sector identificades en el Pla Estratègic d’Equipaments culturals.
 • Crearem el Consell Municipal de Gestió Cultural per millorar la relació i la coordinació entre tots els agents culturals de Palafrugell.
 • Ens comprometem a vetllar pel manteniment i a donar suport a les Escoles Bressol públiques.
 • Blindarem el model d’acolliment actual que contempla les condicions de sortida, la situació d’arribada i les necessitats educatives dels infants nouvinguts.
 • Garantirem que les famílies amb dificultats puguin accedir als ajuts de menjador escolar.
 • Donarem més força al Consell dels Infants com a element de la participació infantil en els temes claus del municipi.
 • Defensarem la formació contínua. Apostem per la formació a persones adultes.
 • Seguirem amb les inversions de millora a les escoles.
 • Crearem el Centre d’interpretació de San Sebastià.
 • Acabarem el Projecte Museogràfic del Museu del Suro.
 • Instal·larem fibra òptica i millorarem l’accés a les noves tecnologies.

Serveis socials, diversitat, igualtat, i gent gran

 • Dotarem de més recursos humans l’àrea de serveis socials.
 • Seguirem donant suport a les persones i famílies en situació de dependència.
 • Mantindrem la Taula Municipal d’Habitatge i de la Taula de Solidaritat.
 • Fomentarem el Consell de la Gent Gran amb la participació activa de les persones grans a la vida local.
 • Crearem un espai públic per la gent gran al Centre Cívic de Can Genís.
 • Suport a l’Espai Dona.
 • Impulsarem la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals.
 • Crearem una Taula Municipal de Gestió de la Diversitat.
 • Donarem suport al Banc d’Aliments.
 • Posarem en marxa els horts públics.
 • Elaborarem un pla d’ocupació i potenciarem l’habitatge social.

Joventut, esports i oci

 • Crearem una borsa d’habitatges socials de lloguer per joves.
 • Dinamitzarem i ampliarem el Consell Local de Joventut.
 • Reformarem i millorarem els Ametllers.
 • Ampliació i reforma de Can Genís com a centre cívic per joves.
 • Manteniment i millora dels convenis i subvencions a les entitats.
 • Crearem una comissió mixta per l’organització de les Festes de Primavera.
 • Millorarem les instal·lacions esportives: canviarem el terra del pavelló, reformarem el pavelló d’hoquei i patinatge, nous vestidors i aparcament al camp del Gregal i un circuit per la pràctica del ciclisme.

Convivència, seguretat i prevenció

 • Millorem els recursos de la Policia Local i apostarem per fer-la més pròxima al ciutadà.
 • Mantindrem i millorarem el serveis de mediació.
 • Actualitzarem l’ordenança de Convivència i Ciutadania. Elaborarem un pla contra les actuacions incíviques al carrer.
 • Mantindrem i millorarem els educadors de carrer.

Un servei de transport públic urbà a Palafrugell

Des del PSC de Palafrugell proposem la creació d’un sistema de transport urbà per millorar la connexió entre el poble i els nuclis tant a la costa com a l’interior i resoldre les mancances de mobilitat que persisteixen al municipi. Sóc partidari de donar prioritat a aquest projecte durant els quatre anys que venen. És imprescindible posar en marxa aquest sistema de transport urbà. És imprescindible, primer de tot, per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Palafrugell, per facilitar-los el desplaçament al municipi i per afavorir el trànsit, tan dels palafrugellencs i palafrugellenques com dels visitants estacionals, entre les platges i el poble.

Palafrugell està en disposició d’emprendre aquest projecte gràcies a la seva bona situació econòmica. L’estat de les finances de l’Ajuntament és la conseqüència de la política econòmica de rigor en la gestió i de control de l’endeutament que hem aplicat durant l’exercici de govern.

El projecte de creació del nou transport públic de Palafrugell ha d’anar lligat a l’ampliació de la xarxa de carrils bici que hi ha actualment al municipi amb la voluntat de fomentar aquest sistema de transport sense haver de competir per l’espai amb els cotxes privats.

15 mesures per dinamitzar l’activitat econòmica de Palafrugell

Des del PSC de Palafrugell aplicarem un paquet de quinze mesures de dinamització econòmica a Palafrugell per garantir la dinamització econòmica del municipi i aprofitar l’impuls d’activitat que hem generat durant els últims quatre anys. Entenem que la prosperitat del municipi exigeix el manteniment d’una situació d’estabilitat política i institucional que garanteixi el rigor en la gestió de les finances municipals. Això es tradueix en no haver de pujar impostos i un control de l’endeutament que no encotilli la capacitat d’inversió del municipi.

Proposem quinze mesures concretes per arribar a aquests objectius:

 1. Rigor en la gestió, no pujar impostos i no encarir les taxes per sobre IPC.
 2. Control de l’endeutament.
 3. Execució del pla estratègic de desenvolupament econòmic i social, com a 
Palafrugell poble de serveis. Potenciar les polítiques de suport al sector comercial 
i turístic.
 4. Fer de la cultura, l’educació i el paisatge els elements de promoció econòmica. 
Programació d’activitats cada cap de setmana.
 5. Potenciar i dinamitzar el mercat diari.
 6. Reforma integral del centre de la vila.
 7. Millora d’aparcaments al poble i a les platges.
 8. Revisió del contracte de zones blaves.
 9. Millora i rehabilitació dels camins de ronda.
 10. Ajudes al sector de la construcció lligat a la rehabilitació.
 11. Ajudes i reducció d’impostos i taxes als nous establiments i a la millora 
d’establiments existents.
 12. Dinamització de la zona industrial i suport al sector surer.
 13. Millora en recursos humans i materials L’IPEP.
 14. Manteniment i millora se les subvencions a establiments.
 15. Un nou espai per a emprenedors joves.

Què volem a l’espai dels Ametllers

La remodelació dels espais dels ametllers ha de ser una prioritat pel pròxim mandat. Així ens hi comprometem en el nostre programa electoral. Proposem redactar el projecte i executar les obres durant l’any 2016.

La nostra intenció és destinar a aquest espai activitats d’entitats i d’espai jove. Amb l’acondiciament de l’edifici tancat, la insonorització i l’adequació de lavabos i bar permetrà tenir també una sala de concerts de petit format garantint la tranquil·litat dels veïns. Creiem que és una infraestructura necessària per Palafrugell, per això serà una de les nostres prioritats de cara al proper mandat. Serà un pal de paller per cohesionar socialment el nostre municipi i poder atraure iniciatives culturals diferents.

Aquesta actuació, juntament amb el nou Centre Cívic de Can Genís i l’espai de La Bòbila, podrem gaudir d’un gran catàleg d’espais per entitats, especialment entitats juvenils. Creiem primordial donar sortida a les iniciatives locals i amb la remodelació de l’espai dels Ametllers ho podrem fer de millor manera.

Presentem la llista com la garantia d’estabilitat, progrés i oportunitats per als ciutadans i ciutadanes de Palafrugell

Com a candidat pel PSC a la reelecció com a alcalde de Palafrugell, he presentat la llista que m’acompanyarà a les eleccions del 24 de maig amb el convenciment que la ciutat estarà en bones mans per consolidar el projecte de dinamització comercial, turística i cultural de la ciutat sobre la base de l’educació i el valor del paisatge. Vull agrair a les gairebé 400 persones van omplir el Teatre Municipal de Palafrugell i que ens vam acompanyar durant la presentació. Tenim una llista que és una garantia d’estabilitat, progrés i oportunitats, amb experiència i renovació. Hem aplicat polítiques per millorar les condicions de vida dels palafrugellencs i palafrugellenques i ho continuarem fent. Exigirà, necessàriament, l’activació dels mecanismes de participació ciutadana que ja hem utilitzat durant el nostre govern durant aquesta legislatura. No concebem la política sense la veu dels ciutadans i ciutadanes. Volem millorar la participació i ja avancem que incorporarem el sistema de consultes populars per decidir alguns projectes estratègics.

Aquesta llista també és una garantia de rigor econòmic i de posar la política al servei de les persones. Creiem que cal posar èmfasi en la necessitat de reforçar encara més el valor de la cultura i el patrimoni del municipi com a element diferenciador. Volem que  la cultura, l’educació i la gestió del paisatge siguin els elements estratègics de cohesió social i d’activitat econòmica de Palafrugell.

Després de que en Xevi Rocas presentés un per un els components de la llista, hem detallat els compromisos que hem pres amb els ciutadans de Palafrugell per a la pròxima legiuslatiura. Hem mostrat el nostre compromís de no apujar impostos ni taxes per sobre de l’IPC, que mantindrem un control estricte sobre l’endeutament del municipi i donarem continuïtat a la política de simplificació administrativa.

El nostre projecte preveu, una aposta per les polítiques d’igualtat i serveis socials i cap retallada en prestacions. No tindrem una societat cohesionada sense igualtat d’oportunitats perquè tothom, vingui d’on vingui, tingui la possibilitat d’encarar el seu futur personal.

En la llista de propòsits del govern, hem detallat que si els ciutadans de Palafrugell ens tornen a mostrar el seu suport, l’Ajuntament intervindrà en la millora de les instal·lacions esportives del municipi; en el manteniment dels convenis econòmics amb entitats socials, culturals i esportives. Així mateix, el projecte del PSC inclou una inversió de més de 4 milions d’euros anuals en millores urbanes i de qualitat de carrers; la finalització de la circumval·lació entre Esclanyà i la zona industrial i l’execució del passeig de Llafranc.

Llista PSC Palafrugell

L’esport com a eina educativa, de salut i de convivència

El nostre municipi gaudeix d’una gran salut esportiva. Tenim una oferta molt diversa d’activitats que es poden practicar a Palafrugell. La funció de l’ajuntament és vetllar la qualitat de les instal·lacions, fer-ne el manteniment i detectar les necessitats de les diferents associacions del poble i ajudar-les. Però cal fer un reconeixement del voluntariat que fa possible el funcionament dels diferents clubs esportius. Els ciutadans que dediquen el seu temps lliure a una activitat només perquè els hi agrada, sense esperar res a canvi, són indispensables per mantenir el teixit social que genera l’esport.

Durant aquest mandat hem intentat ajudar a totes les entitats de Palafrugell des de l’ajuntament. Hem fet diferents convenis amb les associacions esportives per donar suport econòmic i material per les diferents activitats organitzades. Hem intentat mantenir i potenciar les moltes instal·lacions esportives que tenim a Palafrugell. Per exemple hem habilitat un espai provisional per la pràctica del ciclisme i hem tancat la pista exterior del pavelló.

Ens queda molta feina per fer i moltes idees i ganes per fer-la. De cara a la pròxima legislatura volem potenciar les instal·lacions esportives de Palafrugell per donar un millor servei a les entitats i a tots els ciutadans. Volem canviar el terra de la pista exterior del pavelló. També creiem que cal revisar el terra del pavelló de hoquei i patinatge, i fer-hi obres per fer una nova entrada i una zona de bar. Cal crear una pista que permeti la pràctica del ciclisme a la zona del Mas Mascort. També és necessari fer obres de millora a les diferents instal·lacions, per exemple remodelar els vestidors del Gregal i millorar les pistes d’atletisme. Continuarem donant suport a les entitats mantenint i millorant els convenis econòmics. De cares al futur cal planificar una nova zona esportiva al Mas Mascort, que inclogui un nou pavelló i un camp de futbol.

Reforma integral del Passeig de Llafranc

Creiem que el turisme i el comerç són els eixos que han de portar la reactivació econòmica a Palafrugell. Per potenciar-los és primordial la inversió en millores urbanes. És necessària per garantir la qualitat del nostre municipi com a destinació turística. La millora constant del municipi, si és bona pels veïns ho serà també pels visitants.

En aquest sentit hem iniciat un procés de participació ciutadana per fer un projecte de reforma integral del passeig de Llafranc. Es tracta d’una reforma que implica també l’ordenació de l’espai públic. És una remodelació necessària que ha de servir per prioritzar els vianants, reduir la circulació dels vehicles i fer compatible l’ocupació de l’espai públic per les activitats econòmiques.

Cal redactar un projecte sobre les potencialitats i oportunitats que dona aquesta reforma. Aprofitant aquesta proposta també cal revisar l’ocupació de la plaça Promontori i fer-hi una millora en la mobilitat de vehicles amb l’increment de places d’aparcament.

És una millora molt important que creiem que ha de marcar el futur de Llafranc. Tenim la intenció de fer el projecte aquest any i executar-lo durant el 2016.

El Palafrugell que volem. Pla de barris

Portem quatre anys governant Palafrugell i estem satisfets de la feina feta, però sobretot estem il·lusionats per la que ens queda per fer. Són molts els projectes, idees i reptes de futur que tenim, però el pla de barris és un dels punts claus que ha de permetre definir el Palafrugell del futur. Creiem que és una mesura necessària per transformar zones del nostre municipi. Cal un diàleg constant amb els veïns, que sempre hem tingut, per identificar-hi les necessitats i trobar la manera de solucionar-la. Per això en el nostre programa electoral proposem seguir el Pla de Barris de la Sauleda i del carrer Ample. A la vegada pensem que és necessari afrontar un pla integral de rehabilitació dels Pisos Sant Martí fent especial atenció a les façanes, perquè és la millor manera de contribuir a la cohesió del nostre municipi. Cal conscienciar a tots els barris que Palafrugell és un municipi turístic i que hi han d’haver uns serveis d’acord a aquesta promoció del nostre poble. Creiem que el comerç i el turisme han de ser els eixos centrals de la reactivació econòmica i la creació de llocs de treball.

Un compromís per la participació i transparència a Palafrugell

Crec que la participació ciutadana és cabdal en qualsevol govern i és molt important que els ciutadans sentin que formen part del seu Ajuntament. En quatre anys al capdavant del govern local del nostre municipi he intentat fer una aposta clara per una forma nova de fer política. Crec profundament en una política més participativa, transparent i propera als ciutadans.

Hem iniciat diferents processos de participació ciutadana com els pressupostos, el pla estratègic de desenvolupament econòmic i social, els equipaments culturals, la consulta sobre l’aparcament dels ametllers, consells de gestió i participació, el defensor del ciutadà, trobades als barris, el projecte del passeig de Llafranc,…

Hem fet un avanç important en la transparència i simplificació administrativa, per tenir un ajuntament més proper a la ciutadania. La meva agenda és pública i es pot consultar cada dia. La meva relació de béns es pot consultar a la pàgina web municipal, he renunciat a la retribució d’alcalde al tenir la de diputat al Parlament de Catalunya. Jo defenso un polític un sou i intento donar exemple.

El meu compromís amb la participació i transparència en la gestió de tot allò públic és total. Cal seguir treballant per millorar la participació dels ciutadans en els diferents projectes municipals. Els ciutadans que circumstancialment ens dediquem a la política hem de tenir clar que som ciutadans iguals que els altres i així se’ns ha de veure. Sempre he intentat escoltar a tothom i he tingut la porta del meu despatx oberta. He decidit i actuat amb més o menys encert, sempre hi ha coses a millorar, però crec que els palafrugellencs mai havien estat tan escoltats.